ologo.jpg (8539 bytes)

 

stationb.jpg (43055 bytes)

RV289 Station Building

Push button in chimney to strike bell in building

 

inst1.jpg (33972 bytes)

Instruction leaflet

indbut.jpg (3438 bytes)